Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE TYÖNHAKIJAT

 

 1. Rekisterinpitäjä

Renevo Oy
(y-tunnus: 2506285-7)
Sentnerikuja 5
00440 Helsinki
Puh. 020 7349 910

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Arttu Liukku
Sentnerikuja 5
00440 Helsinki
Puh. 020 7349 910
info@renevo.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekrytointitarpeet ja työhakemusten käsittely sekä niiden luomat tarpeet.

 

 1. Rekisterin tietosisältö
 • nimi
 • syntymäaika
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • peruskoulutus- ja tutkinnot suoritusajankohtineen
 • muu suoritettu koulutus
 • sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot
 • erityisosaaminen
 • kielitaito
 • nykyinen tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
 • tärkeimmät aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
 • suosittelijat

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijan sähköisesti tai paperilla toimittamat tiedot liitteineen.

 

 1. Hakijan tietojen säilytysaika

Renevo Oy säilyttää hakemustiedot kahden vuoden ajan siitä hetkestä laskien, kun kulloinenkin rekrytointiprosessi on päättynyt ja uusi työntekijä on valittu.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutusta ja siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.

 

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Renevo Oy:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.

REKISTERISELOSTE ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT

 

 1. Rekisterinpitäjä

Renevo Oy
(y-tunnus: 2506285-7)
Sentnerikuja 5
00440 Helsinki
Puh. 020 7349 910

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Arttu Liukku
Sentnerikuja 5
00440 Helsinki
Puh. 020 7349 910
info@renevo.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Kumppanirekisteri

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Renevo Oy:n ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään ja tiedottamiseen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten:

 • nimitiedot
 • titteli/asema
 • työnantaja
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään (mm. tapaamisten ja muun yhteydenpidon yhteydessä). Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä, kuten lehdistä ja muista julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä.

 

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Renevo Oy:n ulkopuolelle eikä tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

 

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.